• onderwijsprijs bellen
 • onderwijsprijs blij
 • onderwijsprijs spandoek
 • onderwijsprijs finale 2009 2011
 • onderwijsprijs finale 2011 2013
Logo Nationale Onderwijsprijs

In maart 2020 gaat de nieuwe ronde van start. Binnenkort vindt u het aanmeldformulier op deze website.
 • Home
 • Privacyreglement

Privacyreglement Nationale Onderwijsprijs

Algemeen

Elke twee jaar wordt in Nederland de Nationale Onderwijsprijs georganiseerd, een prijs om bijzondere onderwijsprojecten voor het voetlicht te halen. De prijs wordt gecoördineerd door het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (hierna te noemen INOP of organisatie). Het INOP is een onafhankelijke stichting, financieel noch organisatorisch gebonden aan andere instellingen of personen. Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich via een formulier melden voor deelname aan de Nationale Onderwijsprijs en materiaal insturen, digitaal of per post, van een door de betreffende school uitgevoerd onderwijsproject. In dit reglement is vastgelegd hoe het INOP omgaat met de aan haar toevertrouwde gegevens, met welke instanties of personen de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokken scholen is geregeld. 

Bij de start van de Nationale Onderwijsprijs in mei wordt per post eenmalig een  mailing – brief en folder – verstuurd naar alle scholen in Nederland. De handling en mailing wordt uitbesteed aan een professionele organisatie met een eigen privacyregelement. Bij deze mailing wordt gebruik gemaakt van een openbaar adressenbestand. INOP noch de betrokken organisatie bezit een eigen adressenbestand van scholen.
Enkele maanden na de start wordt in de meeste provincies een herinnering naar de scholen gestuurd per e-mail. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van openbaar toegankelijke adressenbestanden.

1. De gegevens die Nationale Onderwijsprijs gebruikt, wijze van aanlevering en opslag, termijn van bewaren. 

a. Benodigde gegevens
Voor de organisatie van de Nationale Onderwijsprijs heeft het INOP een aantal gegevens nodig van de deelnemende scholen:
Naam school, adres school, telefoonnummer, naam contactpersoon van de school, e- mailadres en telefoonnummer van contactpersoon.
Al deze gegevens zijn nodig voor de communicatie met de deelnemende school en haar vertegenwoordiger. De gegevens worden niet gebruikt buiten de grenzen van het project Nationale Onderwijsprijs en slechts eenmalig nadat het project Nationale Onderwijsprijs is afgesloten (zie 2c).
Het e-mailadres en telefoonnummer van de vertegenwoordiger van de school is nodig om efficiënt en snel te kunnen communiceren met de betreffende persoon:

 • Toezenden van informatie die nodig is om een inzending te verzorgen
 • Toezenden van een herinnering om deel te nemen en het benodigde projectmateriaal op te sturen
 • Toezenden van informatie over het verloop van de Nationale Onderwijsprijs: berichtgeving over genomineerden en niet-genomineerden, uitnodiging voor de prijsuitreikingen

b. Aanlevering en opslag deelnamegegevens
De onder 2a genoemde persoonsgegevens worden door de scholen aangeleverd via een formulier op de website: www.onderwijsprijs.nl  De gegevens worden niet opgeslagen op de website, maar overgenomen op een Excel-spreadsheet. Deze wordt bewaard op een stand alone-computer van het INOP en gehost op een Europese server (zie ook 5. Beveiliging gegevens).

c. Bewaartermijn
De gegevens van de deelnemende scholen en hun vertegenwoordiger worden bewaard tot en met de afsluiting van de Nationale Onderwijsprijs (landelijke prijsuitreiking) en vervolgens uit het systeem verwijderd. De e-mailadressen worden bewaard tot de start van de volgende Nationale Onderwijsprijs. Zij worden alleen gebruikt om de betreffende scholen eenmalig te wijzen op de start van een nieuwe ronde van de Nationale Onderwijsprijs.
Deze e-mailadressen worden vervolgens uit het systeem verwijderd.

2. Projectmateriaal

Om mee te dingen naar de Nationale Onderwijsprijs leveren de scholen projectmateriaal aan dat beoordeeld kan worden door de diverse jury’s. Dit materiaal – verslagen, weblinks, youtubefilmpjes e.d. – wordt vrijwel altijd digitaal verstuurd. Het digitale materiaal wordt bewaard tot en met de afsluiting van de Onderwijsprijs en vervolgens  uit het systeem verwijderd en onbruikbaar gemaakt.
Per post verstuurd materiaal wordt eveneens bewaard tot de afsluiting van de Nationale Onderwijsprijs. Waardevol materiaal wordt vervolgens teruggestuurd naar de scholen – zij kunnen dat op het materiaal aangeven. Niet-waardevol materiaal (kopieën) wordt onbruikbaar gemaakt.
Indien het INOP projectmateriaal zou willen bewaren, wordt daartoe toestemming gevraagd aan de betreffende school.

3. Publicaties en regels omtrent tekst- en beeldmateriaal met persoonskenmerken

Rond de Nationale Onderwijsprijs wordt het volgende publiciteitsmateriaal vervaardigd:

a. Persberichten rond start project (aankondiging), nominaties en prijsuitreikingen (provinciaal en landelijk)
In de persberichten rond nominaties en prijsuitreikingen worden de contactgegevens van de betreffende scholen doorgegeven als ‘Noot voor de reactie’ (niet vermeld in het persbericht zelf dus).

b. Programmaboekjes voor de meeste provinciale en landelijke prijsuitreikingen
In deze boekjes worden naast het programma gegevens vermeld over de genomineerde scholen: naam school en vestigingsplaats, naam contactpersoon, e-mailadres, korte omschrijving ingezonden project. Deze gegevens, met name het e-mailadres, maken het belangstellenden voor een genomineerd project mogelijk contact op te nemen met de betreffende genomineerde school.
De Nationale Onderwijsprijs heeft als belangrijk doel de verspreiding van goede onderwijsprojecten.

c. Tekst- en beeldmateriaal website
Op de website van de Nationale Onderwijsprijs wordt tekst- en beeldmateriaal geplaatst van het verloop van de Nationale Onderwijsprijs:

 • Database/tekst: korte omschrijving van de ingezonden projecten met naam school, vestigingsplaats, provincie en contactpersoon. Geen vermelding contactgegevens: belangstellenden kunnen contact opnemen met het INOP. Dat zal op zijn beurt indien nodig bellen of mailen met de betreffende school.
 • Beeldmateriaal: dit heeft alleen betrekking op de diverse prijsuitreikingen. Er wordt geen beeldmateriaal geplaatst van de ingezonden projecten zelf of de scholen die het projectmateriaal hebben ingezonden.

Bij de provinciale uitslagen worden een of twee foto’s geplaatst van de prijsuitreiking. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de betreffende scholen.
Bij de landelijke uitslag worden foto’s en een filmverslag van de prijsuitreiking en het evenement daaromheen geplaatst. Scholen wordt toestemming gevraagd.

4. Cookies /IP-adressen

De Nationale Onderwijsprijs maakt geen gebruik van cookies. Er wordt geen informatie verzameld en bewaard o.g.v. cookies en IP-adressen.

5. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Het INOP verstrekt geen persoons- en schoolgegevens aan personen of bedrijven buiten de Nationale Onderwijsprijs -organisatie, tenzij: 

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift; 
 • de betreffende school daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Het INOP verstrekt geen persoons- en schoolgegevens aan organisaties die samenwerken binnen het project Nationale Onderwijsprijs, tenzij:

 • dat nodig is t.b.v. beoordeling en jurering (zie punt 5) ; 
 • de betreffende school daarvoor toestemming heeft gegeven. 

6. Beoordeling en jurering

De inzendingen voor de Nationale Onderwijsprijs worden beoordeeld door specialisten van SLO (Enschede) en Cito (Arnhem). Daartoe hebben zij enkele weken toegang tot het ingezonden materiaal. Deze organisaties hebben geheimhoudingsplicht en gebruiken de aan hen toevertrouwde gegevens niet voor eigen doeleinden, tenzij de betreffende scholen daar toestemming voor hebben gegeven.
Alle inzendingen worden vervolgens per provincie beoordeeld door een jury met wisselende juryleden. Zij hebben toegang tot het ingezonden materiaal, voor zover dat nodig is voor de jurering. Ook zij hebben geheimhoudingsplicht en gebruiken de aan hen toevertrouwde gegevens niet voor eigen doeleinden, tenzij de betreffende scholen daar toestemming voor hebben gegeven.
Dit geldt ook voor de landelijke jury aan wie de gegevens van de provinciale winnaars worden overgedragen voor zover dat nodig is voor de beoordeling.

7. Beveiliging gegevens

Alle persoonsgegevens worden door de Nationale Onderwijsprijs beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging: 

 • De INOP-medewerkers aan de organisatie Nationale Onderwijsprijs hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle t.b.v. de  Nationale Onderwijsprijs verstrekte persoonsgegevens.
 • De Nationale Onderwijsprijs heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

8. Uw rechten als vertegenwoordiger van een deelnemende school 

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u en uw school verwerkt worden en met welk doel; 
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad; 
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de door u aangeleverde gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail bij op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. U ontvangt binnen één week na ontvangst van uw verzoek bericht van het INOP.

Heeft u een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met het INOP opnemen. 

Uiteraard zal de organisatie van de Nationale Onderwijsprijs ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. 

Privacyreglement Nationale Onderwijsprijs versie mei 2018